Ehrenpräsident­innen

Gerda Boyesen

† 2005

Ebba Boyesen

Mona Lisa Boyesen